Trzykrotny stypendysta MEN z I LO w Malborku

Image
Image

Miłosz Wolak, tegoroczny absolwent  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, po raz trzeci decyzją  Ministra Edukacji Narodowej, jako jedyny w powiecie malborskim, został stypendystą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Miłosz Wolak prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią,  reprezentował klasę, szkołę w konkursach i olimpiadach, aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska. Zawsze służył pomocą kolegom, szanował poglądy innych, dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowywał się w szkole i poza nią, okazywał szacunek innym osobom.  Miłosz Wolak przykładnie spełniał wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia (szczególnie z matematyki, fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego). Potrafił uzasadnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. Wiedza Miłosza Wolaka wykraczała poza zakres materiału programowego, co wynikało z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Szanował i rozwijał dobre tradycje szkoły, dbał o kulturę życia codziennego, przejawiał troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną. Zawsze punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Miłosz Wolak jest bez wątpienia wzorem do naśladowania. Gratulujemy!!!

 

 

Tekst i zdjęcia: I LO


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.