Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim

Historia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim.

 

Szkoła Podstawowa w Lisewie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1945 roku przy stanie 24 uczniów i jednego nauczyciela. Pierwszą nauczycielką była Narcyza Hałajska, po której w listopadzie 1945 roku kierownictwo szkoły objął Józef Rembowski, późniejszy kierownik Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Malborku, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. W pierwszych miesiącach nauka odbywała się w budynku prywatnym, gdyż poniemiecki budynek szkolny był zajęty przez radzieckie władze wojskowe. Naukę w budynku szkolnym rozpoczęto 10 listopada 1945 roku. Do grudnia 1945 roku przybyło 38 uczniów, a rok szkolny 1946/47 rozpoczęto przy stanie 103 uczniów w siedmiu oddziałach. Pracowało czterech nauczycieli, a nauka odbywała się w klasach łączonych.

 

Spośród 103 uczniów trzydzieści dwoje dzieci pochodziło z rodzin autochtonicznych, pięćdziesiąt jeden z rodzin przybyłych z dawnych terenów Polski wschodniej, ośmioro - to dzieci, które były wywiezione w głąb Niemiec, dziesięcioro z Polski centralnej, dwoje z Belgii i Francji. Szkoła stała się dla ówczesnej ludności ośrodkiem skupiającym wokół siebie wszystkie sprawy dotyczące wsi. Wśród uczniów szerzono zapał do nauki i do pracy, likwidowano analfabetyzm wśród dorosłych. W 1950 roku kierownictwo szkoły objął A. Reichel, którego naczelnym zadaniem było staranie się o rozbudowę budynku szkolnego, gdyż w dotychczasowym budynku było zbyt ciasno. Budynek nie zapewniał odpowiednich warunków do pracy z dziećmi, do szkoły uczęszczało już 203 uczniów, a w 1958/59 było już 235 uczniów. Naukę prowadzono na dwie zmiany, niektóre klasy były równorzędne. 

 

Wobec trudnych warunków lokalowych podjęto decyzję o remoncie kapitalnym i rozbudowie szkoły. W roku 1959 ukończono budowę nowego skrzydła szkoły. W latach 1969 – 70 projektowano kolejną rozbudowę poprzez dobudowanie skrzydła do ściany szczytowej w kierunku północno – wschodnim, przewidując realizację inwestycji w cyklu 2 – letnim. Projektowano obiekt o 12 izbach lekcyjnych, salą gimnastyczną, świetlicą, kuchnią i szatnią. Powstał wstępny projekt rozbudowy opracowany przez Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Gdańsku i zatwierdzony w sierpniu 1967 roku. Niestety nie doszło do rozbudowy ze względów oszczędnościowych. Sprawa rozbudowy wystąpiła ponownie w 1974 roku w związku z powołaniem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lisewie. Planowano wówczas rozbudowę do 18 izb lekcyjnych, miał być węzeł żywieniowy ze świetlicą i salą gimnastyczną. I tym razem rozbudowa nie doszła do skutku również z powodu braku środków finansowych.

 

 Do obwodu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lisewie należały:

  • Szkoła Podstawowa w Lichnowach,
  • Szkoła podstawowa w Szymankowie,
  • Przedszkole w Lisewie,
  • Przedszkole w Lichnowach.

 

Podstawą do utworzenia Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lisewie było Orzeczenie w sprawie organizacji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lisewie wydane przez Wydział Oświaty i Wychowania w Malborku z dnia 10 lipca 1974 roku.  Na mocy tego orzeczenia do szkoły w Lisewie uczęszczały dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkujące Lisewo i PGR Boręty I, uczniowie klas IV – VIII z Punktu Filialnego w Borętach, do którego przydzielone były Boręty wieś i Boręty PGR II i III.

 

W 1989 z powodu małej ilości dzieci uczęszczających do punktów filialnych zlikwidowano je i wszystkie dzieci z całego obwodu szkolnego uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Lisewie. W 1995 roku zlikwidowano Przedszkole w Listwie, a oddziały przedszkolne przeszły pod nadzór szkoły. W chwili obecnej do tutejszej szkoły uczęszczają dzieci z różnych środowisk rodzinnych. Uczniowie z Boręt (wsi) i z Dąbrowy, to dzieci rolników indywidualnych. Pozostałe to w większości dzieci rodziców bezrobotnych, gdyż w wyniku likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych potracili pracę.

 

Dnia 5 marca 1999 roku Uchwałą nr 4/52/99 Rady Gminy Lichnowy przekształcono Szkołę Podstawową w Lisewie Malborskim w Zespół Szkół , w skład którego weszła sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Zespół Szkół w Lisewie Malborskim rozpoczął swą działalność 1 września 1999 roku. W roku szkolnym 1998/99 do szkoły uczęszczało 326 uczniów (290 w klasach I –VIII i 36 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych). Pracowało 24 nauczycieli z dyrektorem Anną Marzyńską, która pełniła tę funkcję od 1 września 1992 roku.

 

Szkoła zlokalizowana jest przy ulicy 10 Marca w Lisewie Malborskim, na działce o powierzchni zabudowy 1193 m2, o łącznej kubaturze 9394 m3. Od 01.09.2017 r. w związku z reformą oświaty powstała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim, którą zarządza dyr Maciej Dunajski. Obecnie w szkole prowadzone są zajęcia dla ok. 270 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 roku życia w 12 oddziałach. 

 

https://zslm.superszkolna.pl/

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.