Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 zlokalizowana jest w centrum miasta Malborka, malowniczo blisko największego w kraju zamku krzyżackiego. Uczniowie znajdują się nieustanie w magicznym kręgu historii. Szkoła obrała imię Kazimierza Jagiellończyka  ze względu na zasługi króla dla Malborka i jego mieszkańców. Wychowujemy nawiązując do rycerskich cnót, jak: honor, poszanowanie zasad moralnych i wzajemna pomoc. Mamy swój ,,kodeks rycerski’’. Corocznie obchodzimy na cześć patrona szkoły ,,Kazimierki’’ – festyn rodzinny tworzony przez uczniów i nauczycieli. ,,Dziewiątka’’ może się  poszczycić bogatą 54-letnią tradycją, we wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją nauczania.

Bazę lokalową szkoły stanowi piętrowy budynek z połowy lat sześćdziesiątych, który jest zmodernizowany. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany zielenią – trawnikami, drzewami i zabezpieczony ogrodzeniem, a ponadto cały obiekt szkolny jest objęty monitoringiem wizyjnym. Szkoła posiada wielofunkcyjne boisko.
Obecnie wszystkie pomieszczenia szkoły są estetyczne i nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe,  salę gimnastyczną, dobrze wyposażoną świetlicę, bibliotekę i stołówkę szkolną. Dyrekcja szkoły dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich uczniów. Bogata jest oferta zajęć pozalekcyjnych i wprowadzonych innowacji pedagogicznych. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy 51 wykwalifikowanych nauczycieli. Proces edukacyjny  uczniów wspierają specjaliści:  pedagog, psycholog i logopeda. Kadra nauczycielska ,,dziewiątki’’ wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania. W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych do oferty zajęć pozalekcyjnych  wprowadzono taniec, szachy, gry zespołowe, zajęcia umuzykalniające, zajęcia teatralne, koło wolontariatu, koło języka angielskiego oraz szereg innych zajęć.
Uczniowie szkoły osiągają spore sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Osiągnięcia uczniów są nagradzane i promowane. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują stypendia Burmistrza Miasta Malbork.

Dobrze pracuje szkolny Samorząd Uczniowski, który organizuje akcje charytatywne, zbiórki zabawek, produktów żywnościowych czy dyskotek szkolnych i różnych imprez klasowych.

W szkole prężnie działa także Rada Rodziców. Rodzice uczniów chętnie współpracują ze szkołą pełniąc zarówno funkcję opiniotwórczą, doradczą, ale i biorą czynny udział poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych , kulturalnych i zbiórce makulatury.

Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice maja wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez nową witrynę www szkoły i dziennik elektroniczny.

Rokrocznie doposażane są klasy i pracownie w szereg pomocy naukowych, odbywają się zakupy sprzętu komputerowego, programów multimedialnych czy sprzętu sportowego.

Szkoła Podstawowa Nr 9 współpracuje z wieloma partnerami, dzięki czemu uczniowie nabywają nowych kompetencji i umiejętności oraz integrują się ze środowiskiem lokalnym. Służą temu prowadzone projekty m.in. „Szkoła promująca zdrowie’’, program ,,insta.ling’’ i inne.

Szkoła Podstawowa nr 9 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Uczniowie czują się w niej bezpieczni i ważni. I to jest atutem tej placówki.

 

http://sp9.malbork.pl


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.